MAKNA ISTILAH-ISTILAH

WARAN

WARAN PERBENDAHARAAN

 • Peruntokan yang dibenarkan bagi Kementerian-Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan
 • Kuasa untuk mengunakan peruntukan bagi tempoh satu tahun kewangan
 • Perbelanjaan hendaklah dilakukan mengikut peruntukan yang diluluskan
 • Amalan sikap berjimat cermat adalah dikehendaki
 • Setiap peruntukan hendaklah digunakan hanya untuk yang dimaksudkan sahaja dan perbelanjaan yang tidak betul adalah tidak dibenarkan oleh Jabatan Perbendaharaan
 • Mengandungi tiga bahagian iaitu : gaji bagi kakitangan, perbelanjaan berulang-ulang dan perbelanjaan khas

WARAN JABATAN

 • Kuasa untuk mengunakan peruntukan diberikan kepada jabatan lain
 • Melakukan perbelanjaan melalui pegawai dari jabatan lain contohnya membaiki kereta oleh JKR yang terkandong dalam waran jabatan
 • Perbelanjaan dilakukan adalah bagi maksud peruntokan yang dibenarkan seperti mana dinyatakan dalam Waran Perbendaharaan
 • Waran yang diberikan hendaklah ditandatangani oleh ‘Pegawai Pengawal’
 • Bagi sebarang berbelanjaan yang dilakukan, penyata perbelanjaan bulanan hendaklah diberikan kepada jabatan yang memberikan waran
 • Bagi waran yang diberikan, satu salinan hendaklah diberikan kepada jabatan audit dan kewangan

WARAN TAMBAHAN

 • Permohonan peruntukan tambahan bagi peruntukan yang tidak mencukupi atau peruntukan sangat diperlukan kerana tidak ada peruntukan dalam Waran Perbendaharaan untuk melakukan perberlanjaan
 • Permohonan tambahan yang dibenarkan melibatkan penambahan peruntukan bagi jumlah keseluruhan peruntukan dalam waran perbendaharaan
 • Permohonan dihadapkan dengan mengunakan borang permohonan waran tambahan kepada Kementerian Kewangan dalam empat salinan , setiap permohonan perlu mengandungi satu penjelasan mengenai dengan perbelanjaan yang dicadangkan atau sebab yang perlu
 • Permohonan hendaklah ditandatangani oleh pegawai pengawal

WARAN PINDAH PERUNTUKAN

 • Permohonan bagi pemindahan peruntukan dari satu tajuk kecil kepada tajuk kecil yang lain dalam lingkongan tajuk bebas yang sama
 • Tajuk kecil yang dikurangkan hendaklah terdapat lebihan peruntukan (savings) atau lebihan peruntukan yang tidak lagi diperlukan pada Tahun Kewangan yang berkenaan
 • Tajuk kecil yang ditambah hendaklah juga menyatakan keperluan tambahan peruntukan atau pun peruntukan tidak diperuntukkan dalam waran tambahan untuk melakukan perbelanjaan
 • Pemindahan peruntukan tidak melibatkan tambahan peruntukan bagi jumlah keseluruhan peruntukan dalam waran perbendaharaan
 • Tidak menambah jumlah peruntukan hanya dipindah dari satu tajuk ketajuk kecil yang lain dalam satu tajuk besar yang sama

WARAN PERJAWATAN

 • Waran bagi permohonan tambahan ataupun perubahan jawatan
 • Jawatan yang sudah diluluskan dalam waran perbendaharaan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Kementerian Kewangan
 • Menghadapkan borang waran perjawatan keKementerin Kewangan
 • Jumlah, kadar gaji dan jumlah lantikan tidak boleh diubah

PEMBAHAGIAN PERUNTUKAN DAN PERANCANGAN PERBELANJAAN

 • Peruntukan yang diluluskan hendaklah dibuat perancangan perbelanjaan atau pembahagian peruntukan
 • Pembahagian peruntukan jika perlu bolehlah dibuat kepada unit-unit dalam jabatan peruntukan dibahagikan mengikut jumlah yang difikirkan berpatutan
 • Manakala perancangan perbelanjaan mengikut keutamaan (priority) –adakah peruntukan mencukupi bagi apa juga projek yang akan dilaksanakan atau adakah mencukupi hingga ke akhir tahun
 • Samada tanggungan (liability) tahun lepas sudah diambil kira atau belum, jika ada ini akan melibatkan peruntukan semasa

Kawalan bagi perbelanjaan yang tidak berulang-ulang

(special expenditure)-FR55

 • Harus dikaji semula setiap perbelanjaan untuk mempastikan peruntukan adalah mencukupi
 • Kalau tidak pohonkan peruntukan (waran tambahan atau pindah peruntukan)

Kawalan bagi perbelanjaan yang berulang-ulang-FR56

 • Ketua pejabat hendaklah mempastikan pada setiap setengah tahun jumlah peruntukan pada tahun itu melebihi setengah daripada jumlah peruntukan pada tahun itu kecuali jika terdapat sebab-sebab khas
 • Jika boleh sebahagian daripada peruntukan disimpan untuk memenuhi perbelanjaan yang tidak dijangkakan
 • Pegawai pengawal hendaklah menyusun perbelanjaan untuk mengelakan kehabisan yang belum sampai waktunya
 • Jika habis sebelum waktunya tanpa sebab yang munasabah boleh dikenakan tata tertib

“Wang Kerajaan / Wang Negara” bermakna semua hasil, pinjaman, amanah dan wang lain dan semua bon, debenture dan sekuriti lain apa jua pun yang didapatkan atau diterima oleh atau atas akaun Negara Brunei Darussalam, termasuk wang hasil yang dikenali sebagai tulin dan kuripan yang dibayar oleh Kerajaan Sarawak dan Kerajaan North Borneo kepada Negara Brunei Darussalam tetapi tidak termasuk Zakat, Fitrah atau hasil dan wang-wang tabung ugama islam yang serupa


WANG PANJAR/PETTY CASH

FR 161 – Bila perlu untuk menggunakan wang yangmana baucar nya tidak boleh dikemukakan terus kepada Perbendaharaan bagi pembayaran maka akan menerima satu wang panjar.

Jumlah wang panjar dibenarkan oleh JABATAN PERBENDAHARAAN

FR 162 – Ketua jabatan mesti mengadakan buku panjar untuk merekod PENERIMAAN, PEMBAYARAN BALIK DAN PERBELANJAAN PANJAR

FR 163 – Apabila panjar semestinya ditambah, baucar-baucar pembayaran mesti dihadapkan ke Perbendaharaan untuk di masokkirakan baucar yang berbagai–bagai itu sebagai perbelanjaan dan membayar jumlah baucar itu kepada pemegang panjar

(NOTE: Pada bila-bila masa penerima panjar mesti ada WANG TUNAI ATAU BAUCAR-BAUCAR yang belum diserahkan ATAU Kedua-duanya yang jumlahnya sama dengan jumlah wang panjar)

FR 164 – Panjar hendaklah diperhitongkan dan dikembalikan ke Perbendaharaan pada setiap akhir tahun

WANG TARUHAN

FR 141– Wang yang diterima oleh Ketua Jabatan oleh sebab jawatannnya dan bukan yang bersumber dari peruntukan perbelanjaan , peruntukan hasil atau Kumpulanwang amanah dan hendaklah disimpan dalam kira-kira wang tarohan

FR 142 – Ketua jabatan bertanggung jawab menyimpan dengan betul kira-kira wang taruhan

FR 143 – wang taruhan dengan segera diperhitungkan dalam resit Perbendaharaan dan hendaklah menyebutkan nama penaroh dan jenis wang tarohan,

Penaroh hendaklah menjaga keselamatan borang resit kerana dia mungkin dikehendaki supaya menunjokkan nya apabila wang tarohan itu di keluarkan semula

FR 144 – Ketua jabatan hendaklah mempastikan berpuas hati bahawa orang itu adalah berhak menerima wang tersebut, hendaklah dirujok kepada lejar wang tarohan bahawa jumlah wang tarohan itu sebenarnya dalam tarohan,

Baucar pembayaran balik hendaklah menyebutkan nombor dan tarikh borang resit diatas mana wang traohan itu telah diterima dan jika ada borang resit asal hendaklah dikembarkan dan nombor serta tarikh baucar pembayaran hendaklah disebutkan didalam lejar wang tarohan itu.Jika borang resit asal tidak dapat diperolehi maka suatu surat Ganti rugi hendaklah diperolehi.

FR 145 – penyesuaian kira-kira wang taruhan hendaklah dibuat dengan jumlah di jabatan Pebendaharaan pada tiap-tiap tiga bulan dan pada akhir tahun Kewangan. Lapuran penyesuaian dihadapkan ke Jurukira Agung dan Juruaudit Agung.

FR 146 – jika belum dituntut selama tempoh 5 tahun wang taruhan diiklankan dalam surat khabar sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Sebulan selepas penyiaran pemberitahuan ketiga maka wang tarohan tersebut hendaklah dipindahkan ke Kredit kira-kira hasil rampaian.

FR 147 – selepas dikredit ke akaun hasil boleh dikeluarkan jika Jurukira berpuas hati


Akaun kumpulan wang yang disatukan-Consolidated Fund

FR 58 – semua wang hasil dan wang yang diterima atau didapati oleh Kerajaan hendaklah dimasukkan kedalam dan dijadikan satu Kumpulanwang dikenali sebagi “Kumpulanwang yang disatukan

terdiri daripada 3 akaun yang berasingan

Akaun hasil yang disatukan yang akan menyimpan semua wang dalam kumpulanwang tersebut selain daripada wang zakat, fitrah etc

Akaun pinjaman yang disatukan yang akan menyimpan semua wang yang diterima dengan cara pinjaman ke atas kredit Kerajaan Negara Brunei Darussalam

Akaun amanah yang disatukan yang akan menyimpan semua wang yang diterima tertakluk kepada suatu amanah dan mestilah digunakan menurut syarat-syarat amanah itu

FR 65 – dikeluarkan dari Kumpulanwang yang disatukan adalah perbelanjaan-perbelanjaan seperti charged expenditure, supply expenditure iaitu Akta Perbelanjaan, pindahan kepada kumpulanwang Kemajuan dan pindahan kepada Kumpulan wang berkanun.

Consolidated Fund

Charged Expenditure Statutory Fund Development Fund Supply Bill

1) Charged Expenditure (Perbelanjaan diakui)

Perbelanjaan yang diakui seperti Civil List Expenditure, Pension dan Baksis, Gaji dan Elaun Ahli-Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

2) Statutory Fund (Wang Berkanun)

Kumpulanwang yang disebutkan didalam Perlembagaan dan termasuk dalam Akaun Amanah Kerajaan yang Disatukan contohnya adalah Pinjaman Perumahan, Pinjaman Kereta, Advance, Petty cash, Kumpulanwang Gagasan dan Akaun Perdagangan,Trading Account (untuk pembelian barang-barang yang tak beruntuk e.g. electrical equipment at JE, rice at ITSS), Contingency Fund (Wang Gagasan –B$50 juta) etc.

3) Development Fund

Perbelanjaan Pembangunan (Rancangan Kemajuan Negara, RKN) dana yang diperuntukkan untuk membiayai projek-projek RKN bagi perancangan 5 tahun.

4) Supply Bill (Perbelanjaan Perbekalan / Perbelanjaan Tahunan)

Perbelanjaan perbekalan yang dibahagikan kepada

a. Personal Emolument, PE (Gaji)

b. Annual Recurrent, OCAR (Perbelanjaan berulang-ulang)

c. Special Expenditure, OCSE (Perbelanjaan khas)

Kumpulanwang Luarjangka/Wang Gagasan (Contingency Fund)

Jika timbul satu keperluan yang mendesak dan tidak diduga bagi perbelanjaan yang tidak didapati dalam peruntukan lain, pinjaman wang dibuat dari kumpulanwang ini.

-kebenaran melalui Kementerian Kewangan

-Pinjaman ini mesti diganti semula

-sejumlah $50 juta disediakan dibawah Kumpulanwang Berkanun bagi membiayai keperluan Tambahan Peruntukan tertakluk pada baki yang ada: setiap peruntukan yang diambil akan diganti melalui Rang Perintah Perbelanjaan Tambahan


q Unallocated Stores (Barang – Barang Ta’Beruntok) (FR.504)

ialah barang-barang stor yang belum lagi diperuntukkan peruntukan dan yang dibiayai melalui dana berkanun. Semua barang-barang stor tidak beruntuk hendaklah dinyatakan banyaknya dan harganya dan “Trading Account” perlu disediakan.

Contoh: Beras, Gula, Minyak Petrol, Lampu-Lampu Bulb, Barang-Barang Jualan di Pusat Kesenian

q Allocated Stores (Barang-Barang Beruntok) (FR.505)

ialah barang-barang yang dibeli melalui tajuk peruntukan kementerian atau jabatan yang diketahui, atau diterima daripada Barang-Barang Ta’Beruntok.

7 jenis waran (1 year validity from 1 April till 31 March)

1) Waran Perbendaharaan (Treasury Warrant)

Suratkuasa daripada Jurukira Agung kepada Pegawai Pengawal untuk melakukan perbelanjaan. Waran ini berkuatkuasa bagi tahun kewangan mulai 1 April hingga 31 Mac tahun berikutnya.

2) Waran Hasil (Revenue Warrant)

Suratkuasa daripada Jurukira Agung kepada Pegawai Pengawal untuk melakukan pengutipan hasil bagi kegiatan-kegiatan jabatan atau kementerian. Waran ini berkuatkuasa bagi tahun kewangan mulai 1 April hingga 31 Mac tahun berikutnya.

3) Waran Pindah Peruntukan (Virement Warrant)

Kebenaran yang dipohonkan apabila pejabat itu mengkehendaki penambahan peruntukan yang mana peruntukan itu akan dibiayai melalui akaun yang lain di bawah kawalan jabatan atau kementerian yang sama.

4) Waran Tambah Peruntukan (Supplementary Warrant)

Kebenaran yang dipohonkan apabila pejabat itu mengkehendaki penambahan peruntukan yang mana peruntukan itu akan dibiayai melalui direct warrant atau contingency fund (wang gagasan).

5) Waran Perjawatan (Establishment Warrant)

Kebenaran yang dipohonkan oleh jabatan atau kementerian (setelah skim perkhidmatan diluluskan) bagi tujuan menambah jawatan atau mengubah gelaran jawatan.

6) Waran Jabatan (Departmental Warrant)

Suratkuasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan perkhidmatan dari jabatan lain dengan penggunaan peruntukan jabatan sendiri.

7) Waran Tuntutan Kewangan (Financial Requisition)

Suratkuasa yang dipohonkan untuk mengeluarkan dalam tahun kewangan peruntukan kewangan di bawah tajuk yang termasuk di dalam angaaran-anggaran hasil dan perbelanjaan.

Advertisements