DISEDIAKAN OLEH: HAJI RAZALI BIN HAJI JUDIN (00-118319)

Proposal Kajian Ilmiah Bagi Program Sarjana Pendidikan ( Pengajian Islam)

Tajuk:

PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR-PELAJAR DALAM PEPERIKSAAN GCE ‘O’ LEVEL BAGI MATA PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latarbelakang Kajian

Dalam pertengahan tahun 1965, Jabatan Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Pelajaran secara rasmi memperkenalkan satu mata pelajaran baru yang dipanggil Pengetahuan Ugama Islam yang diajarkan kepada penuntut-penuntut sekolah rendah dan menengah kerajaan yang berbahasa pengantar Melayu dan Inggeris. Sejak dari tahun itu, setiap sekolah kerajaan dan hampir keseluruhan sekolah misi yang mempunyai penuntut-penuntut Islam memasukkan pengajaran mata pelajaran ini dalam jadual waktu mereka ( Beriga April-Jun, 1988). Fakta ini menunjukkan bahawa mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam adalah antara mata pelajaran yang awal diajarkan di sekolah-sekolah menengah kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya, mata pelajaran ini telah dimasukkan ke dalam kumpulan mata pelajaran yang boleh di ambil oleh pelajar dalam peperiksaan ‘O’ Level. Namun demikian, beberapa tahun kebelakangan ini ternyata pencapaian pelajar dalam peperiksaan ‘O’ Level bagi mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam di beberapa buah sekolah menengah kerajaan semakin menurun dan tiada peningkatan.

Sebilangan pelajar menganggap mata pelajaran pengetahuan agama Islam kurang penting berbanding dengan mata pelajaran yang lain dan tiada manfaatnya untuk masa depan mereka. Selain itu mereka juga menganggapnya sebagai satu mata pelajaran yang senang untuk lulus. Oleh itu mereka kurang memberi tumpuan kepada mata pelajaran ini.

Menurut Hj.Dasuki Hj.Ahmad (1986) pengetahuan ugama Islam di sekolah dianggap sama seperti pelajaran lain malahan kedudukannya adalah lebih rendah dari mata pelajaran lain. Oleh sebab statusnya rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran lain maka ia juga menerima layanan yang setimpal dengan kedudukannya itu. Seterusnya beliau menjelaskan, mata pelajaran pengetahuan ugama Islam yang tidak boleh mempengaruhi kedudukan seseorang itu tidak akan mendapat penekanan yang sewajarnya. Dengan itu mata pelajaran ini terpencil dari mata pelajaran lain yang dianggap lebih “berguna”.

1.2 Permasalahan Kajian

Memandang zaman silam kita akan mendapati bahawa pelajar-pelajar era 80 an dan 90 an lebih mampu untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran pengetahuan ugama Islam sebanding dengan pencapaian mereka dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Lukisan.

Oleh kerana itu pengkaji merasa sudah tiba masanya untuk semua pihak khususnya pelajar-pelajar dan guru-guru yang mengajar mata pelajaran pengetahuan ugama Islam menilai semula tanggapan mereka ,mencari di mana kesilapan yang harus dibetulkan dan kekurangan yang patut disempurnakan agar pelajar-pelajar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran pengetahuan ugama Islam.

1.3 Objektif Kajian

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dinyatakan, kajian ini akan memberikan tumpuan secara keseluruhannya kepada perkara-perkara berikut:

a. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap mata pelajaran pengetahuan ugama Islam yang diajarkan di sekolah menengah Kerajaan dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut.

b. Mengenalpasti persepsi guru terhadap mata pelajaran pengetahuan ugama Islam yang diajarkan di sekolah menengah Kerajaan dan pelajar yang mempelajari pelajaran tersebut.

c. Meninjau perbezaan persepsi pelajar dan guru terhadap mata pelajaran pengetahuan ugama Islam yang diajarkan di sekolah menengah kerajaan.

1.4 Persoalan Kajian

Dari beberapa penumpuan yang dinyatakan di atas, maka jawapan kepada persoalan-persoalan berikut ingin dikenal pasti iaitu:

a. Apakah tanggapan sebenar pelajar terhadap mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah kerajaan zaman sekarang dan tanggapan mereka terhadap guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Seterusnya, bagaimana cara untuk mengubah persepsi mereka terhadap mata pelajaran tersebut agar mereka beroleh kejayaan akademik yang cemerlang di dalam peperiksaan ‘O’ Level.

b. Apakah tanggapan sebenar guru-guru mengenai kedudukan atau kepentingan mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam dan isi kandungannya yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah kerajaan khasnya bagi menengah lima ‘O’ Level serta pelajar-pelajar yang mempelajari pelajaran tersebut. Seterusnya, bagaimana caranya untuk menarik dan menanamkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam sehingga membuahkan hasil iaitu kejayaan akademik dengan cemerlang dalam peperiksaan ‘O’ Level.

c. Mengenal pasti punca-punca kemerosotan pencapaian akademik pelajar-pelajar dalam peperiksaan ‘O’ Level bagi mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam di sekolah-sekolah menengah kerajaan. Adakah ia berpunca dari pelajar sendiri secara individu, atau berpunca daripada pihak guru yang mengajar pelajaran tersebut atau lain-lain faktor yang berkaitan dengannya. Seterusnya, memperbaiki kelemahan yang ada, menambah usaha yang kurang dan mencari jalan yang terbaik agar kemerosotan pencapaian akademik pelajar-pelajar dalam peperiksaan ‘O’ Level bagi mata pelajaran ini tidak berpanjangan.

1.5 Kepentingan Kajian

Saya yakin hasil kajian ini sangat berguna dan amat penting kepada pihak-pihak berikut:

a. Pihak pentadbir sekolah dalam memantau sejauh mana keberkesanan pengajaran guru-guru ugama dan sikap pelajar-pelajar terhadap kepentingan mata pelajaran pengetahuan ugama Islam bagi tujuan tercapainya matlamat pengajaran mata pelajaran pengetahuan ugama Islam.

b.Pihak sekolah khususnya guru-guru ugama yang mengajar menengah lima ‘O’ Level untuk sama-sama memperbaiki dan meningkatkan lagi cara atau metod pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pengetahuan ugama Islam untuk sama-sama meraih kecemerlangan di masa depan.

c.Pihak yang terlibat dengan pengurusan secara amnya yang meliputi Kementerian Hal Ehwal Ugama,Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Pendidikan,Jabatan Sekolah-Sekolah dan Jabatan Peperiksaan serta sekolah-sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam.

d. Sebagai rujukan kepada individu yang berminat untuk membuat kajian dalam bidang yang sama.

1.6 Batasan Kajian

a. Kajian ini di lakukan di dalam kawasan Daerah Brunei Muara sahaja iaitu satu daerah yang mempunyai sekolah menengah kerajaan yang terbanyak di Negara Brunei Darussalam. Kajian ini juga terbatas kepada pelajar-pelajar yang menuntut dalam tingkatan lima ‘O’ Level

khususnya mereka yang mengambil mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam. Kajian juga akan dilaksanakan ke atas guru-guru yang mengajar mata pelajaran pengetahuan ugama Islam di beberapa buah sekolah menengah kerajaan yang terpilih sahaja. Oleh itu, hasil dan kesimpulan kajian ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi sekolah yang berlainan.

b. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soalselidik.Dengan ini, segala maklumat mengenai responden adalah berdasarkan maklumbalas melalui soalselidik. Oleh itu, kebolehpercayaan dapatan kajian bergantung kepada kesungguhan dan keikhlasan responden menjawab item-item di dalam soalselidik.

1.7 Definisi Istilah

a. Guru

b. Pelajar

c. Pengetahuan Ugama Islam

d. Sekolah Menengah Kerajaan

2. Literatur Berkaitan

2.1 Pengenalan

Kajian menunjukkan dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan kita sama ada sebagai pelajar atau sebagai tenaga pengajar kita akan dapat meraih kecemerlangan dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Kelemahan yang ada mestilah diperbaiki dan kekuatan yang kita ada hendaknya dikongsikan bersama.

Allah swt berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 125 yang bermaksud “Serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik”. Ayat ini menunjukkan bahawa apabila kita hendak membimbing seseorang itu hendaklah kita membimbingnya dengan bijaksana dan apabila kita hendak memberi pengajaran maka hendaklah kita memberi pengajaran dengan cara yang terbaik agar mudah difahami oleh mereka yang menerima pengajaran tersebut.

Menurut Crow dan Crow (1983) “Bodohlah kita kalau kita tidak mengetahui yang manusia itu adalah berbeza antara satu sama lain dan pada diri mereka sendiri dalam darjah pencapaian mereka yang boleh diperhatikan mengenai sesuatu bidang perlakuan…”.

Justeru itu kajian yang dijalankan adalah mengenai kemerosotan pencapaian akademik pelajar dalam peperiksaan ‘O’ Level bagi mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam di sekolah-sekolah menengah Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.

2.2 Liputan Kajian Lepas

Liputan kajian lepas merupakan kajian yang diambil dari beberapa kajian yang telah dibuat oleh beberapa orang pengkaji dan penyelidik yang mempunyai pola yang sama dan bersesuaian dengan tajuk kajian ini.

2.3 Rumusan

Rumusan bagi bahagian ini adalah berdasarkan kajian-kajian lepas yang menunjukkan adanya faktor-faktor yang saling berkait yang wujud pada diri individu pelajar dan guru itu sendiri sebagai tenaga pengajarnya.

3. Metod Kajian

3.1 Pengenalan

Bahagian ini akan menghuraikan secara ringkas metod yang digunakan dalam kajian ini.

3.2 Rekabentuk Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif dengan menggunakan rekabentuk tinjauan. Data kajian akan dikutip daripada sampel melalui soalselidik. Pendekatan ini dipilih kerana cara ini dapat memperolehi data terpiawai dengan berkesan dan mudah. Burns (1990) menyatakan kaedah tinjauan bersifat saintifik,logik dan khusus. Melalui kaedah ini ukuran kuantitatif dan kualitatif mudah diperolehi. Manakala pelajar-pelajar dan guru-guru pula lebih memahami mengenai perkara-perkara yang perlu dinilai berbanding dengan cara penilaian yang lain.

3.3 Populasi Kajian

Populasi sasaran kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar dibeberapa buah sekolah menengah kerajaan yang belajar mata pelajaran pengetahuan ugama Islam dan guru-guru ugama sebagai tenaga pengajarnya, di Daerah Brunei Muara,Negara Brunei Darussalam. Pelajar-pelajar dan guru-guru yang terlibat dalam populasi kajian ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai latarbelakang yang berbeza.

3.4 Kaedah Persampelan

Untuk kajian ini bilangan sampel digunakan adalah 700 orang pelajar dan 40 orang guru-guru ugama dari 14 buah sekolah menengah kerajaan. Menerusi kajian ini pelajar-pelajar dan guru-guru ugama akan berpeluang menilai dan melahirkan pendapat yang bernas mengenai kemerosotan pencapaian akademik dalam peperiksaan ‘O’ Level bagi mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam serta bagaimana cara mengatasinya.

3.5 Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soalselidik latarbelakang pelajar dan guru ugama. Soalselidik latarbelakang pelajar dan guru ditempatkan di bahagian ‘A’ yang terdiri dari tiga item yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai latarbelakang responden termasuk soal mengenai jantina,umur dan kelas. Responden dikehendaki memberi jawapan yang berkaitan dengan diri mereka dengan menandakan [] pada kotak yang disediakan. Setiap item di bahagian ini diukur pada tahap nominal dan tiada sebarang pemarkahan diberikan.

Bahagian ‘B’ soalselidik pula pengkaji akan menggunakan soalselidik yang digubal/ditulis/dicipta oleh pengkaji yang lalu yang telah disahkan kebolehpercayaan dan validitinya. Soalselidik tersebut mengandungi 30 item. Responden dikehendaki menjawab kesemua item tersebut. Setiap item akan diberi markah sebagaimana dimaksudkan dalam soalselidik.

Borang kajiselidik dibahagi dua iaitu satu untuk pelajar dan satu untuk guru.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soalselidik. Pengumpulan data soalselidik akan dilakukan dalam tempoh dua minggu dan diharap soalan-soalan yang dikemukakan akan dijawab oleh pelajar-pelajar serta guru-guru dengan baik dan memuaskan. Borang soalselidik diedarkan kepada responden samaada melalui ketua jabatan ugama atau ketua guru ugama atau guru-guru mata pelajaran ugama responden untuk membantu penyelidik mentadbir,mengedar dan mengumpulkan borang soalselidik. Selain itu pelajar dan guru juga diberi penerangan mengenai dengan tujuan kajian dan diberi tempoh selama dua hari untuk melengkapkan borang soalselidik dan dikembalikan kepada guru-guru mata pelajaran ugama masing-masing.

Sebelum kajian ini dijalankan, penyelidik terlebih dahulu mendapatkan surat kebenaran daripada pihak-pihak tertentu seperti penyelia pengkaji di UBD,Pengarah Sekolah-sekolah bahagian Menengah dan pengetua sekolah berkenaan. Tujuannya supaya segala prosedur kajian dipatuhi dan memudahkan kajian ini dilaksanakan agar tidak menyusahkan mana-mana pihak yang terlibat. Selain itu, surat kebenaran penting bagi meyakinkan responden mengenai kepentingan kajian yang dijalankan dan kejujuran pelajar untuk menjawab soalan soalselidik adalah amat mustahak.

3.7 Penganalisisan Data

Dalam kajian ini data yang dikumpul melalui soalselidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Packages For Social Science) for MS Windows release 6.1. Proses penganalisisan dapat melibatkan dua jenis analisis iaitu analisis deskriptif dan analisis inferensi.

4. Analisis dan Perbincangan Dapatan Kajian

4.1 Pengenalan

Bahagian ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan hasil keputusan analisis statistic yang telah dilakukan. Setelah membentangkan profil responden, perbincangan ditumpukan kepada beberapa soalan kajian yang diajukan.

4.2 Profil Responden

Profil responden dianalisis daripada maklumat yang diperolehi dari bahagian ‘A’ borang soalselidik. Profil responden ditunjukkan dalam jadual yang dilampirkan/dikemukakan.

4.3 Dapatan dan Perbincangan Hasil Kajian

Dapatan kajian akan dibincangkan mengikut soalan kajian dan diperjelaskan dalam jadual yang akan dilampirkan/dikemukakan.

5. Rumusan dan Cadangan

5.1 Pengenalan

Bahagian ini akan membincangkan mengenai dapatan-dapatan dari analisis data yang telah dibuat dalam Bahagian IV.

6. Rancangan Kajian

Kajian dirancangkan mengambil masa lebih kurang enam bulan iaitu pada keseluruhan kajian dari awal perancangan hinggalah ke penulisan laporan. Ini meliputi :

a. Pengumpulan data selama lebih kurang sebulan.

b. Analisis data selama lebih kurang sebulan.

c. Membuat kesimpulan lebih kurang sebulan.

d. Penulisan laporan lebih kurang dua bulan.

d. Penyemakan lebih kurang satu bulan.

Dalam tempoh tersebut maklumat tentang berbagai aspek kajian ini akan dikutip. Untuk menentukan tempat kajian perlu pemantauan yang boleh menentukan pihak-pihak yang terlibat memberikan informasi yang menyeluruh berhubung dengan kajian yang dibuat selaras dengan tujuannya. Oleh kerana itu, diusahakan agar pelajar,guru dan pihak yang bersangkutan dilibatkan pada keseluruhannya. Ini bererti kita bukan sahaja akan mendapat maklumbalas dari pelajar dengan jumlah bilangan yang banyak, begitu juga pandangan guru-guru ugama yang terlibat malah akan sama-sama menilai,mencari jalan penyelesaian dan memberikan pendapat yang bernas bagi sama-sama meningkatkan kembali kecemerlangan akademik dalam mata pelajaran pengetahuan ugama Islam.

7. Rancangan Penulisan

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latarbelakang Kajian.

1.2. Permasalahan Kajian.

1.3. Objektif Kajian.

1.4. Persoalan Kajian.

1.5. Kepentingan Kajian.

1.6. Batasan Kajian.

1.7. Definisi Istilah.

Bab II : Literatur Berkaitan

2.1. Pengenalan.

2.2. Tinjauan Kajian Lepas

2.3. Rumusan

Bab III : Metod Kajian

3.1. Pengenalan

3.2. Rekabentuk Kajian

3.3. Populasi Kajian

3.4. Kaedah Persampelan

3.5. Instrumen Kajian

3.6. Prosedur Pengumpulan Data

3.7. Penganalisisan Data

Bab IV : Analisis dan Perbincangan

4.1. Pengenalan

4.2. Profil Responden

4.3. Dapatan dan Perbincanagn Hasil Kajian

Bab V : Rumusan dan Cadangan

5.1. Pengenalan

5.2. Rumusan dan Implikasi

5.3. Cadangan

Kesimpulan

RUJUKAN

Al-Quran

Al-Hadith

Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. 1982. Dasar-Dasar Pendidikan Menurut Islam. Kota Bharu. Kelantan.Pustaka Aman Press Sdn.Bhd.

Abdullah Nasih Ulwan. 1991. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Singapura. Pustaka Nasional.

Abdul Halim El-Muhammady. 1991. Pendidikan Islam . Petaling Jaya, Selangor. Dewan Pustaka Ilmi

Abdullah Ishak. 1989. Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam. Selangor,Malaysia.Al-Rahmaniah.

Abdullah Muhammad Zin,Zulkiplie Abd.Ghani & Abdul Ghafar Hj.Don. 2005. Pendidikan Islam di Malaysia Dari Pondok Ke Universiti. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azhar Harun & Nawi Abdullah. 2004. Metodologi Penyelidikan Ekonomi Dan Sains Sosial. Singapore. Thomson.

Azizi Yahaya,Shahrin Hashim,Jamaludin Ramli,Yusof Boon & Abdul Rahim Hamdan. 2007. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.

Crow dan Crow. 1983. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dr. Muhamad Amin Al-Misri. 1987. Pedoman Pendidikan Masyarakat Islam Modern. Bandung. Penerbit Husaini.

Ghazali Darusalam. 2004. Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

H Syamsul Bahri Tanrere. 1993. Kaedah Pengajaran Pendidikan Agama. Brunei. Universiti Brunei Darussalam.

H Syamsul Bahri Tanrere. 1989. Pemikiran Pendidikan Dalam Islam.Brunei. Universiti Brunei Darussalam.

Haji Awang Asbol bin Haji Mail.2006. Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 1950-1985. Negara Brunei Darussalam. Pusat Sejarah Brunei. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Harun Din & Sobri Salamon. 1988. Masalah Pendidikan Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur. Al-Rahmaniah

Hassan Langgulung. 1981. Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Pustaka Antara.

Ibrahim Saad. 1986. Isu Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Ab. Rahman. 1993. Pendidikan Islam Malaysia. Bangi,Selangor. Penerbit Universiti Kebangsan Malaysia.

Kamarudin Hj. Kachar. 1989. Strategi Penerapan Nilai-Nilai Islam Di Institusi Pendidikan. Selangor . Teks Publishing Sdn. Bhd.

Mohd Yusuf Ahmad. 2004. Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya,

Muhammad Salih Samak. 1980. Ilmu Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Omar Al-Syaibani. 1991. Falsafah Pendidikan Islam.Shah Alam,Selangor Darul Ehsan. Hizbi.

Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. 1992. Tujuan Dan Objektif Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tajul Ariffin Noordin. 1990. Pendidikan Suatu Pemikiran Semula. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yusuf Qardhawi. 1986. Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin. Johor Baru,Malaysia. Thinker’s Library Sdn Bhd.

Lampiran

Disediakan oleh:

Hj.Razali bin Hj.Judin (00-118319)

No.2 Spg 135-25 Kg. Terunjing Baru

Jln Terunjing Baharu, Berakas

Negara Brunei Darussalam

Advertisements